นักดนตรี

ลักษณะงานของนักดนตรี

เล่นเครื่องดนตรีอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยจะเป็นผู้แสดงเดี่ยว ผู้เล่นแนวคลอ หรือเป็นนักดนตรีประจำวงดนตรีหรือกลุ่มดนตรีประเภทใด ฝึกฝนและหมั่นซ้อมตามบทเพลง รู้วิธีการเทียบเสียงใตามระดับเสียงของเครื่องดนตรีที่เล่น และเล่นดนตรีด้วยการอ่านโน้ตเพลง หรือจากความจำ 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนักดนตรี

มีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมเพื่อเล่นดนตรี อดทน ทันสมัย มีความคิดริเริ่ม มีความเชื่อมั่นในตนเอง สำคัญที่สุด คือ กล้าแสดงออก

การเเข้าสู่อาชีพนักดนตรี

ศึกษาในสถาบันทางดนตรี หรือ หมั่นศึกษาการใช้อารมณและความรู้สึกทางดนตรีมากๆ

การประกอบอาชีีพนักดนตรี

ประกอบอาชีพเป็นนักดนตรี วงดนตรีหรือกลุ่มดนตรี ตามความสามารถ